Group 3 Created with Sketch.
Group 4 Created with Sketch.

Sticky Eyes, 2016.

Sticky Eyes, 2016.

Print & Ephemera
Sticky Eyes, 2016.
2016
View PDF

Artwork documentation

Series: